ГЕОЛОГО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ

Держгеонадра України
НАК «Надра України»

ДП "УКРНАУКАГЕОЦЕНТР"

Структурні підрозділи

Директор департаменту:

Макєєва Наталія Петрівна


Телефон: (0532) 56-60-18


Напрямки діяльності:
 • розробка перспективних та річних планів проведення геологорозвідувальних робіт для підприємств державної та приватної форм власності на основі наукового аналізу геолого-геофізичної інформації, матеріалів буріння і випробування;
 • координація наукових робіт, що виконуються підприємством;
 • супровід, контроль і оперативний аналіз результатів буріння, ГДС і випробування свердловин; видача рекомендацій по зміні інтервалів відбору керну, ВПК, ВПТ;
 • аналіз причин негативних результатів буріння та видача пропозицій по подальших напрямках пошуково-розвідувальних робіт на площах;
 • аналіз резервного фонду підготовлених структур, визначення об'єктів першочергового введення в пошукове буріння;
 • оперативна оцінка запасів та ресурсів вуглеводнів;
 • обґрунтування доцільності пошуково-розвідувального буріння на родовищах і площах;
 • виконання робіт по ліцензуванню об'єктів;
 • побудова геолого-технологічних моделей нафтогазових об’єктів за допомогою програмних засобів, в т.ч. Petrel;
 • обробка геолого-геофізичних матеріалів за допомогою апаратно-програмних засобів.
Директор департаменту:

Голуб Ольга Григорівна


Телефон: (0532) 50-60-18


Напрямки діяльності:
 • опис і відбір зразків керна;
 • проведення комплексу лабораторних досліджень керна;
 • кореляція розрізів з підготовкою літофаціальних даних і зведених розрізів до підрахунку запасів;
 • палеонтологічне і петрографічне вивчення зразків керна;
 • вивчення відбиваючої здатності вітриніту, для визначення термальної зрілості порід;
 • стратиграфічна та попластова розбивка свердловин;
 • складання схем кореляції відкладів з виділенням реперів;
 • своєчасне і якісне ведення матеріалів вивченості родовищ;
 • виконання робіт по договорах зі сторонніми організаціями;
 • виконання тематичних робіт відповідно до пооб’єктного плану підприємства;
 • проведення оперативної обробки кернового матеріалу по свердловинах, що буряться;
 • виготовлення петрографічних та палеонтологічних шліфів, аншліфів, штуфів, циліндрів;
 • ведення геологічного супроводу буріння свердловин;
 • участь у складанні геологічної частини проектів, звітів по підрахунку запасів: написання розділу “Стратиграфія”, складання проектного літолого-стратиграфічного розрізу, таблиць стратиграфічного розчленування та попластової кореляції;
 • участь в провадженні нової техніки і нових методів досліджень;
 • участь у розробці методик пошуково-розвідувальних робіт та дослідження зразків на сланцевий газ, газ ущільнених колекторів та центральнобасейнового типу;
 • проводить визначення мінерального та кількісного складу гірських порід на рентгенівській установці (дифрактометр) та електронному мікроскопі з використанням джерел іонізуючого випромінювання ;
 • складання звітів за результатами робіт по темах, захист на НТР.
Директор департаменту:

Приходченко Олексій Юрійович


Телефон: (0532) 56-60-18


Напрямки діяльності:
 • складання планів ДПЕ свердловин, проектів ДПР та проектів промислової розробки покладів нафти і газу;
 • написання звітів техніко-економічного обґрунтування коефіцієнтів вилучення нафти, газу, конденсату;
 • вивчення вуглеводневих систем в пластових умовах – відбір і дослідження глибинних проб пластової нафти, рекомбінування та лабораторний аналіз газоконденсатних систем на установці фазової рівноваги УГКН-1;
 • проведення спеціальних газоконденсатних дослідженнь на свердловині за допомогою малої пересувної сепараційної установки (УДК-1);
 • газогідродинамічні дослідження свердловин зі спуском та без спуску глибинних приладів - дослідження на стаціонарних і нестаціонарних режимах фільтрації, заміри пластового (вибійного) тиску і температури;
 • дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей зразків керну, визначення акустичних властивостей та питомого електричного опору зразків в пластових умовах, за допомогою установки УДПКПУ;
 • вивчення впливу бурових та промивальних рідин на процес кольматації привибійної зони свердловини в пластових умовах, за допомогою установки УДПКПУ;
 • вивчення впливу рідин інтенсифікації на можливість відновлення (покращення) поточної проникності порід колекторів в пластових умовах, за допомогою установки УДПКПУ;
 • написання звітів авторського нагляду і аналізу поточного стану розробки родовищ.
Директор департаменту:

Довганич Андрій Васильович


Телефон: (0532) 50-60-18


Напрямки діяльності:
 • аналіз ступеня вивченості родовищ, що розвідуються, їх готовність до геолого-економічної оцінки;
 • видання рекомендацій по розвідці родовищ;
 • обґрунтування завдання по приросту запасів вуглеводнів;
 • провадження обґрунтування підрахункових параметрів для поточної і кінцевої оцінки запасів газу і нафти з відповідною графікою по родовищах, що досліджуються;
 • складання кінцевих звітів з геолого-економічної оцінки запасів вуглеводнів по мірі підготовки родовищ до промислового освоєння і представляють їх на розгляд Державної комісії по запасах корисних копалин України:
 • узагальнення промислово-геофізичних досліджень та комплексну їх обробку по свердловинах нафтогазових родовищ;
 • розчленування розрізу свердловин по літології з простеженням характеру розвитку порід-колекторів продуктивних горизонтів та визначення реперних пластів;
 • виділення ефективних товщин продуктивних пластів, газо- і нафтоводяних контактів та ін;
 • оцінка ємкісно-фільтраційних властивостей порід різної літології (теригенних, карбонатних, хемогенних, кристалічних);
 • визначення і обґрунтування граничних значень пористості та нафтогазонасиченості колекторів продуктивних горизонтів.
Директор департаменту:

Скирда Микола Леонідович


Телефон: (0532) 61-22-28


Напрямки діяльності:
 • Проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища в межах території діяльності підприємств нафтогазового та агропромислового комплексу;
 • Інженерно-геологічні вишукування на майданчиках будівництва (спорудження) свердловин;
 • Буріння свердловин для спостереження за станом підземних вод водоносних горизонтів;
 • Буріння свердловин під сваї, шурфи діаметром 250мм для будівництва;
 • Геолого-економічна оцінка запасів родовищ підземних вод;
 • Геолого-економічна оцінка запасів родовищ нафти та газу;
 • Оформлення пакету документів на ліцензування ділянок надр (отримання спеціальних дозволів) для геологічного вивчення, геологічного вивчення в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод, будівельних пісків;
 • Розробка проектів на спорудження водних свердловин;
 • Виготовлення та оформлення паспортів на водні свердловини та водні об’єкти;
 • Визначення придатності води наявних джерел для зрошення;
 • Оперативне визначення вмісту поживних речовин та гумусу в грунтах;
 • Визначення типу та ступеню засолення грунтів;
 • Розробка проектів дослідно-промислової розробки підземних вод;
 • Розробка звітів з ОВД (оцінка впливу на довкілля);
 • Розробка розділу з ОВНС до робочого проекту;
 • Розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • Проведення робіт з інвентаризації стаціонарними джерелами викидів в атмосферне повітря;
 • Проведення робіт по контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;
 • Проведення радіаційного контролю на виробничих майданчиках (насосно-компресорних труб, ємностей для зберігання шламу) в нафтогазової галузі;
Директор:

Остапенко Володимир Володимирович


Телефон: (05302) 50-29-73


м. Полтава
вул. Соборності 54
36014


Напрямки діяльності:
 • розробка проектно-кошторисної документації на облаштування геолого-розвідувальних робіт та свердловин, будівництво свердловин, дослідно-промислову експлуатацію;
 • розробка проектно-кошторисної документації для капітального будівництва, а саме:
  • розроблення містобудівної документації, у т.ч. проектів розподілу територій, визначення меж земельних ділянок установ, підприємств та окремих об’єктів;
  • проектування житлових будівель та об’єктів соціального призначення;
  • громадських будівель та споруд;
  • інженерних споруд;
  • будівель та споруд сільськогосподарського призначення;
  • магістральних нафтогазопроводів, споруд та обладнання;
  • енергетичних споруд та комплексів;
  • проектування внутрішніх інженерних мереж і систем:
   • водопроводу та каналізації;
   • опалення;
   • вентиляції та кондиціювання повітря;
   • газопостачання та газоустаткування;
   • промислового холодопостачання;
   • електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення;
   • автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів;
   • зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних;
   • технологічних;
  • проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд:
   • водопостачання;
   • каналізації;
   • теплових, газопостачання;
   • електропостачання та електрообладнання;
   • зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних;
  • технологічне проектування;
  • обстеження технічного стану та паспортизація існуючих будівель та споруд промислового, громадського та соціального призначення;
  • обстеження та паспортизація під’їзних залізничних колій.
Директор:

Губач Микола Михайлович


Телефон/факс : (05749) 2-30-51


Україна, Харківська обл., м. Балаклія
вул. Геологічна, 16
64200


Напрямки діяльності:
 • виконання робіт по ремонту бурового та енергетичного обладнання;
 • виготовлення інструменту і запасних частин до бурового обладнання;
 • виробництво гумово-технічних виробів;
 • виконання робіт по прийманню, відправленню, розвантаженню і завантаженню залізничних вагонів обсадними, бурильними і обваженими трубами, проведення їх підготовки: маркіровка, опресовка, дефектоскопія;
 • впровадження нових прогресивних технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів, удосконалення техніки і технології виробництва, покращення використання і застосування нових видів сировини і матеріалів;
 • надання послуг населенню;
 • здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності не забороненої чинним законодавством України.
Директор:

Пушкарь Сергій Володимирович


Телефон: (0258) 2-04-37


Полтавська обл., м. Пирятин
вул. Європейська, 100


Напрямки діяльності:
 • професійно-технічна освіта;
 • підготовка робітників початкового рівня кваліфікації (розряду, класу, категорії);
 • перепідготовка, навчання робітників іншим (суміжним) професіям;
 • підвищення кваліфікації робітників відповідно до вимог наукового, культурного, технологічного прогресу і ринкової економіки;
 • навчання робітників на право виконання робіт підвищеної небезпеки;
 • методична допомога підприємствам, організаціям, фірмам у здійсненні професійно-орієнтаційної роботи та організації навчання робітників на виробництві;
 • надання консультативних, посередницьких та інших послуг у галузі освіти, науки та культури;
 • підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за заявками підприємств і організацій;
 • створення розміщення реклами у періодиці, на радіо і телебаченні, розповсюдження рекламних матеріалів;
 • надання транспортних послуг громадянам і організаціям.
© ДП"УКРНАУКАГЕОЦЕНТР", 2018-2019