ГЕОЛОГО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ

Держгеонадра України
НАК «Надра України»

ДП "УКРНАУКАГЕОЦЕНТР"

Види робіт

  Геологічний напрямок

 • • аналіз та узагальнення матеріалів геолого-геофізичних досліджень з наданням рекомендацій з визначенням першочергових об'єктів для проведення пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;
 • • наукове обгрунтування напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нетрадиційні вуглеводні (газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ-метан вугільних басейнів та інші);
 • • стратиграфічне розчленування та попластова кореляція розрізів свердловин на біостратиграфічній та реперній основі;
 • • складання проектів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;
 • • складання проектно-кошторисної документації на буріння нафтогазових свердловин та свердловин для водопостачання;
 • • складання проектів облаштування свердловин, УППГ, УКПГ та ін.;
 • • авторський нагляд за виконанням проектних робіт;
 • • геологічний супровід пошуково-розвідувального буріння та ДПР покладів нафти і газу;
 • • комплексна інтерпретація матеріалів ГДС;
 • • геолого-економічна оцінка родовищ вуглеводнів із захистом в ДКЗ України;
 • • перевірка матеріалів якісної та кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів, оперативних приростів та списання запасів вуглеводнів з наданням експертного заключення Ескспертної комісії Держгеонадра України;
 • • аналіз результатів геологорозвідувальних та видобувних робіт на площах і родовищах ВВ з метою визначення відповідності виконаних робіт вимогам чинного законодавства, ліцензійним угодам, необхідним природоохоронним заходам та доцільності продовження (поновлення) строку дії спеціального дозволу на користування надрами;
 • Розробка родовищ та дослідження свердловин

 • • складання планів ДПЕ свердловин, проектів ДПР та проектів промислової розробки покладів нафти і газу;
 • • написання звітів техніко-економічного обґрунтування коефіцієнтів вилучення нафти, газу, конденсату;
 • • вивчення вуглеводневих систем в пластових умовах – відбір і дослідження глибинних проб пластової нафти, рекомбінування та лабораторний аналіз газоконденсатних систем на установці фазової рівноваги УГКН-1;
 • • проведення спеціальних газоконденсатних дослідженнь на свердловині за допомогою малої пересувної сепараційної установки (УДК-1);
 • • газогідродинамічні дослідження свердловин зі спуском та без спуску глибинних приладів - дослідження на стаціонарних і нестаціонарних режимах фільтрації, заміри пластового (вибійного) тиску і температури;
 • • дослідження впливу бурових, промивальних та рідин інтенсифікації на властивості керну за допомогою установки УДПКПУ;
 • • написання звітів авторського нагляду і аналізу поточного стану розробки родовищ.
 • Екологічні спостереження та розробка проектів ОВД

 • • проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища в межах території діяльності підприємств нафтогазового та агропромислового комплексу;
 • • геолого-економічна оцінка запасів родовищ підземних вод;
 • • оформлення пакету документів на ліцензування ділянок надр (отримання спеціальних дозволів) для геологічного вивчення, геологічного вивчення в тому числі дослідно-промислової розробки, видобування підземних вод, будівельних пісків;
 • • розробка проектів на спорудження водних свердловин;
 • • оформлення паспортів на водні свердловини;
 • • розробка проектів дослідно-промислової розробки підземних вод;
 • • розробка звітів з ОВД (оцінка впливу на довкілля);
 • • розробка розділу з ОВНС до робочого проекту;
 • • розробка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • • проведення робіт з інвентаризації стаціонарними джерелами викидів в атмосферне повітря;
 • • проведення робіт по контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами:
  • o проведення радіаційного контролю на виробничих майданчиках (насосно-компресорних труб, ємностей для зберігання шламу) в нафтогазової галузі.
 • Розробка та впровадження інновацій, науково-технологічна діяльність

 • • наукове обґрунтування геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нетрадиційні вуглеводні (газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ-метан вугільних басейнів та інші);
 • • 3D-моделлювання геологічної будови та системи розробки покладів та родовищ ВВ з використанням програмного комплексу Petrel і їх вузуалізація за допомогою 3D проектора Sony VPL-VW35ES;
 • • аналіз геолого-геофізичних матеріалів, організація проведення допоміжних лабораторних та польових робіт з метою прогнозу нетрадиційних покладів;
 • Лабораторні дослідження керну, бурового шламу, бурових та тампонажних розчинів, пластових вуглеводневих флюїдів та води

 • • дослідження фізико-хімічних та фільтраційно-ємкісних властивостей керну (у т.ч. в пластових умовах);
 • • визначення вмісту органічних речовин в породі на піролізаторі Rock-Eval;
 • • петрографічне і палеонтологічне вивчення осадових порід в шліфах та дослідження хімічного складу на електронному мікроскопі JEOL-6000, визначення кількісного та якісного мінерального складу порід на дифрактометрі X'Pert3 Powder;
 • • радіометричний контроль кернового та шламового матеріалу на свердловинах;
 • • лабораторні дослідження бурового шламу, бурових і тампонажних розчинів;
 • • термовакуумна дегазація керну сланцевих порід;
 • • дослідження фізико-хімічних та деформаційних показників ґрунтів при інженерно-геологічних роботах;
 • • лабораторні дослідження пластових флюїдів з видачою паспорту якості:
  • - нафти і конденсату (фізико-хімічні та товарні показники, в т.ч. густина, тиск насиченої пари, фракційний склад, вміст парафіну, смол, асфальтенів, сірки, а також їх індивідуальний вуглеводневий склад);
  • - компонентного складу газів у поверхневих та пластових умовах (CO2, H2, He, N2, Cl - C6+B (C8)) та його технологічних параметрів на хроматографі "Хроматэк - Кристалл 5000.1" та вмісту у ньому сірководню та меркаптанової сірки;
  • - точки роси газу за вологою та вуглеводнями на промислових об’єктах;
  • - пластових та поверхневих вод (питома вага, pH, вміст механічних домішок, сірководню та нафтопродуктів, компонентів та мікрокомпонентів);
  • - поверхневих та пластових вод (густина, pH, вміст нафтопродуктів, метанолу, механічних домішок, сірководню і т.д., сольового та елементного складу) з визначенням їх стратиграфічної приналежності.
 • Топографо-геодезічні та інженерно-геологічні вишукування

 • • визначення геодезичних координат географічного центру (центроїду) об’єкта;
 • • геодезичні, зйомочні, спеціальні інженерно-геодезичні роботи із застосуванням апаратури навігації (GPS 12, Trimble Recon Controller та ін.);
 • • інженерно-геологічні вишукування на майданчиках будівництва (спорудження) свердловин;
 • • буріння свердловин для спостереження за станом підземних вод водоносних горизонтів;
 • • буріння свердловин під сваї, шурфи діаметром 250мм для будівництва;
 • • інженерно-геологічні вишукування на майданчиках спорудження свердловин;
 • • виконання польових інженерно-геологічних вишукувань (буріння свердловин, відбір проб ґрунту порушеної і непорушеної структури);
 • • моніторинг об'єктів надрокористування та наукове супроводження виконання умов, передбачених спеціальним дозволом на користування надрами.
© ДП"УКРНАУКАГЕОЦЕНТР", 2018-2019